Informacja

Rejestracja na szkolenia dostępna po zalogowaniu.

Jeśli nie masz swojego konta - zarejestruj się teraz.

Nie pamiętam hasła / loginu

Najbliższe kursy

First Step prowadzący  dr. Michał Jegier

18.05.2019, Kraków
29.06.2019, Łódź

Stomatologia mikroskopowa prowadzący dr. Michał Łęski

28.09.2019. Łódź
07.12.2019. Łódź

Endodoncja mikroskopowa prowadzący dr. Michał Łęski

06.04.2019, Łódź
15.06.2019, Łódź

Lupy medyczne prowadząca dr. Aneta Ostrowska

 

Logowanie

Rabaty

Wczesna rezerwacja - 10 %
na min. 40 dni przed szkoleniem

Kolejne szkolenie - 5%
dla uczestników poprzednich naszych szkoleń

Informacje o rabatach

Opinie

Partnerzy

medtube-logo 150

Regulamin kształcenia

REGULAMIN KSZTAŁCENIA

 

(forma kształcenia: kursy medyczne grupa 1, poz. 2 wg tabeli punktacyjnej stanowiącej Załącznik nr 3 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 października 2004 r. w sprawie sposobów dopełnienia obowiązku doskonalenia zawodowego lekarzy i lekarzy dentystów, Dz.U. nr 231, poz. 2326) obejmuje zgodnie z wymogami UCHWAŁY Nr 104/05/IV NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 11 lutego 2005 r. w sprawie sposobu, warunków oraz trybu wpisu do rejestru okręgowej izby lekarskiej podmiotów prowadzących doskonalenie zawodowe lekarzy i lekarzy dentystów oraz zasad prowadzenia tego rejestru oraz akredytacji form kształcenia, § 4, punkt 2:

 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia.

 2. Zasady i tryb naboru uczestników.

 3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu.

 4. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne.

 5. Sposób sprawdzania wyników kształcenia.

 6. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia.

 7. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu.

 8. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty.

 1. Sposób organizacji i tryb kształcenia

  1. Szkolenia są organizowane przez niezależny prywatny podmiot kształcący podyplomowo lekarzy dentystów i lekarzy stażystów oraz studentów stomatologii, Seliga Microscopes Sp. z o.o. z siedzibą pod adresem 91-230 Łódź, ul. Lechicka 23.

  2. Siedziba nie stanowi centrum szkoleniowego. Szkolenia odbywają się w salach fantomowych Uniwersytetów Medycznych oraz w salach szkoleniowych na terenie całej Polski.

  3. Szkolenia mają charakter wykładu teoretycznych i zajęć warsztatowych.

  4. Szkolenia wykładowe obejmują komputerowe prezentacje slajdowe i VCD/DVD (projektor multimedialny, duży ekran) skupiające się na wybranej metodzie leczenia lub technice, w zależności od tematyki także z pokazem praktycznym. Szkolenia mają charakter interaktywny, tj. po części wykładowej lub w jej trakcie istnieje możliwość zadawania pytań i dyskusji.

  5. Szkolenia warsztatowe standardowo odbywają się w małych grupach do 15 osób. Każdy z uczestników ma przygotowane stanowisko pracy. Ćwiczenia polegają na równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą prowadzącego, z wykorzystaniem potrzebnych narzędzi, urządzeń oraz materiałów. Szkolenia odbywają się w trybie stacjonarnym, jednodniowym.

 2. Zasady i tryb naboru uczestników

  1. Informacje o szkoleniach publikowane są w internecie na stronie www.szkolenia.seliga.pl , są rozsyłane pod adresy z własnej bazy danych oraz indywidualnie na prośbę osób zainteresowanych.

  2. Zgłoszenia przyjmowane są przez stronę internetową, telefonicznie, bądź przez e-mail.

  3. W przypadku dużego zainteresowania przekraczającego warunki lokalowe i organizacyjne, otwierana jest lista rezerwowa (obowiązuje kolejność zgłoszeń i wpłat). Kolejne osoby z listy rezerwowej o zwolnionym miejscu na liście głównej są niezwłocznie informowane przez organizatora.

  4. Szczegóły dotyczące warunków składania i przyjmowania zgłoszeń przedstawione są poniżej w części POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY .

 3. Prawa i obowiązki osób uczestniczących w kształceniu

  1. Dostęp do kursów jest wolny, bez ograniczeń specjalizacyjnych.

  2. O uczestnictwie w szkoleniu decyduje zgłoszenie przyjęte przez organizatora i potwierdzone w odpowiednim terminie wpłatą od uczestnika.

  3. Uczestnik zobowiązany jest do złożenia własnoręcznego podpisu na liście obecności przygotowanej przez organizatora bezpośrednio przed szkoleniem.

  4. Miejsca na sali wykładowej nie są numerowane.

  5. Po zakończonym szkoleniu uczestnik otrzymuje certyfikat. Faktura Vat za wniesioną opłatę jest wystawiona w ciągu 7 dni

  6. Szczegóły dotyczące przyjmowania i anulowania zgłoszeń oraz opłat podane są poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY

  7. W sprawach spornych podstawę stanowi treść niniejszego regulaminu, do wglądu na stronie internetowej www.szkolenia.seliga.pl

 4. Zakres obowiązków wykładowców i innych osób prowadzących nauczanie teoretyczne i zajęcia praktyczne

  1. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do upublicznienia program szkolenia (lub jego modyfikacje), który będzie realizowany w wyznaczonych wspólnie z organizatorem ramach czasowych, terminach i lokalizacjach.

  2. Wykładowca jest zobowiązany odpowiednio wcześniej przedłożyć organizatorowi do ewentualnego opracowania graficznego i powielenia zawartość konspektu kursowego (lub jego modyfikacje).

  3. Wykładowca jest zobowiązany do dotrzymywania warunków ustaleń szczegółowych z organizatorem, a pośrednio z uczestnikami.

  4. Wykładowca jest zobowiązany do punktualności w wyznaczonych i podanych ramach czasowych.

  5. Wykładowca jest zobowiązany dołożyć wszelkich starań, żeby szkolenie oparte było na aktualnych osiągnięciach i postępach medycyny i stomatologii oraz własnych doświadczeniach klinicznych, a także praw autorskich do przedstawianych materiałów.

  6. Wykładowca jest zobowiązany prowadzić wykład w kontakcie z uczestnikami, rezerwując czas na wyjaśnienie wątpliwości, na pytania i odpowiedzi, umożliwiając dyskusję w wybranym indywidualnie trybie, tj. w trakcie lub na zakończenie szkolenia.

  7. Prowadzący szkolenie warsztatowe jest zobowiązany do bieżącego nadzorowania i kierowania pracą poszczególnych uczestników, w gotowości udzielania odpowiedzi, wskazówek i porad na wynikające w trakcie pracy problemy.

  8. Wykładowca oraz treść szkolenia, a także organizator podlegają ocenie w pisemnej ankiecie wypełnianej przez uczestników.

 5. Sposób sprawdzania wyników kształcenia

  1. Na części teoretycznej szkolenia przewidziany jest egzamin w formie ustnej, poprzez zadawanie pytań uczestnikom.

  2. Szkolenia warsztatowe nie przewidują formalnego sposobu indywidualnego sprawdzania nabytej wiedzy. Szkolenia tego typu polegają na możliwie równoległej pracy wszystkich uczestników pod kontrolą i z pomocą prowadzącego, i przewidują możliwość zadawania pytań tak ze strony wykładowcy, jaki i uczestników oraz dyskusję.

 6. Sposób potwierdzania ukończenia kształcenia

  1. Szkolenia wszystkich typów dokumentowane są po zakończeniu certyfikatem uczestnictwa wydawanym przez organizatora na podstawie listy obecności.

  2. Na certyfikacie wyszczególniane są następujące informacje:

   1. imię i nazwisko kursanta

   2. tytuł szkolenia

   3. data i miejsce szkolenia

   4. imię i nazwisko prowadzącego, z tytułem zawodowym/naukowym

   5. podpis prowadzącego

   6. podpis kierownika naukowego

   7. nazwa organizatora

   8. informacje o ewentualnej akredytacji Okręgowej Izby Lekarskiej (m.in. liczba punktów edukacyjnych)

 7. Wysokość opłaty za uczestnictwo w kształceniu

  1. Opłaty za udział w szkoleniu opracowywane są przez organizatora na podstawie kalkulacji kosztów przygotowania i przeprowadzenia szkolenia. Opłata obejmuje koszty organizacyjno-dydaktyczne (w tym wynajem sali konferencyjnej/gabinetu, wynajem lub amortyzację urządzeń multimedialnych, materiały dydaktyczne, honorarium wykładowcy itp.).

  2. Wysokości opłat:

   1. Stomatologia mikroskopowa – szkolenie podstawowe: 1300 zł, z udziałem asysty 1500 zł

   2. Endodoncja mikroskopowa – szkolenie specjalistyczne: 2000 zł, z udziałem asysty 2200 zł

   3. Mikrochirurgia endodontyczna – szkolenie specjalistyczne: 2000 zł

   4. Koferdam 250 zł

   5. First Step 650 zł.

  3. Szczegółowe informacje poniżej, w punkcie POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE: WARUNKI ZGŁOSZENIA I OPŁATY .

 1. Postanowienia szczegółowe - warunki zgłoszenia i opłaty

  1. Umowa o świadczenie usługi organizacji i uczestnictwa w szkoleniu podyplomowym lekarzy dentystów.

   1. Dokonana przez Klienta rezerwacja traktowana jest jako propozycja zawarcia umowy o zorganizowanie przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. udziału w szkoleniu podyplomowym skierowanym do lekarzy dentystów i/lub techników dentystycznych i/lub personelu pomocniczego pracującego w gabinetach dentystycznych w tym asystentek, higienistek dentystycznych i/lub do studentów. Rezerwacja może nastąpić przez zalogowanie się na stronie internetowej: www.szkolenia.seliga.pl ewentualnie przez e-mail bądź telefonicznie.

   2. Po dokonaniu rezerwacji klient otrzymuje ze strony biura firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. elektroniczne lub pisemne potwierdzenie przyjęcia rezerwacji wraz z podaniem warunków i informacji uczestnictwa w programie szkoleniowym. Jest to za każdym razem rodzaj potwierdzenia rezerwacji. Na 14 dni przed szkoleniem organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia rezerwacji w przypadku braku wpłaty na wskazane konto bankowe.

   3. Osoba dokonująca takiej rezerwacji czyni to w imieniu swoim, a także wszystkich zgłoszonych w rezerwacji uczestników kursu lub programu szkoleniowego. Osoba ta przejmuje odpowiedzialność za dotrzymanie warunków rezerwacji oraz stawienia się tychże uczestników.

   4. Po dokonaniu rezerwacji klient w formie elektronicznej lub pisemnej otrzymuje (jeśli zgłoszenia dokonuje bez uprzedniego zapoznania się ze szczegółowymi informacjami organizacyjnymi) możliwie niezwłocznie wykaz warunków dokonania zapłaty za dany kurs lub program szkoleniowy oraz szczegółowe informacje organizacyjne.

  2. Dokonanie zapłaty za udział w kursie, lub programie szkoleniowym

   1. Klient po otrzymaniu ze strony biura firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. wykazu informacji organizacyjnych zobowiązany jest do dokonania w określonym terminie stosownej opłaty za udział w kursie, w kwocie lub kwotach wymienionych w treści informacji (powiadomienie elektroniczne lub pisemne, w tym telefoniczne). Wszelkie opłaty mogą być wnoszone przez klientów w formie przelewu na konto wskazane w informacji podanej przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. ewentualnie gotówkowo.

   2. Po dokonaniu pełnej opłaty za udział w kursie lub programie szkoleniowym w nieprzekraczalnym terminie, który każdorazowo jest publikowany i/lub podawany ustnie i/lub w imiennej korespondencji do klienta - osoby dokonującej rezerwacji i zgłoszenia, osoba taka lub osoby zgłoszone do udziału w kursie zostają umieszczone na liście głównej uczestników takiego kursu lub programu przygotowanego i organizowanego przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o.

   3. Brak w nieprzekraczalnym terminie lub bezpośrednio po nim (z uwzględnieniem czasu na wpływ przekazu lub przelewu) odnotowania wpłaty ze strony klienta - osoby bądź osób dokonujących rezerwacji i zgłoszenia udziału w kursie lub programie szkoleniowym przygotowanym i zorganizowanym przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o., może powodować całkowite anulowanie takiego zgłoszenia oraz rezerwacji miejsca.

  3. Świadczenia, ceny.

   1. Seliga Microscopes Sp. z o.o. ma obowiązek na życzenie klienta udostępnić materiały informacyjne i/lub reklamowe dotyczące kursów lub programów szkoleniowych. Dane zawarte w tych materiałach są dla firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. zasadniczo wiążące.

   2. Wszelkie informacje wykraczające i/lub niezgodne z treścią materiałów informacyjnych sygnowanych przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. czy potwierdzeń uczestnictwa o świadczeniu usług przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. nie są dla niej wiążące.

   3. Ceny uczestnictwa w kursach lub programach szkoleniowych przygotowanych i organizowanych przez firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. wyrażone są w PLN.

  4. Rezygnacja ze strony uczestnika, zmiana rezerwacji, osoby zastępcze.

   1. Przed rozpoczęciem kursu z oferty firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. Klienci mają możliwość zrezygnowania z udziału w danym kursie lub programie. Oświadczenie o rezygnacji Klient w imieniu swoim oraz osób przez niego zgłoszonych zobowiązany jest dokonać w formie pisemnej (drogą elektroniczną, listem ). Datą złożenia rezygnacji jest dzień jej wpłynięcia do biura firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o.

   2. Jeżeli Klient lub osoba/osoby zgłoszone przez Klienta, które dokonały 100% opłaty z tytułu uczestnictwa w kursie firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. zrezygnują z uczestnictwa w kursie lub programie, bądź nie rozpoczną udziału z powodów niezależnych od firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o., obowiązani są pokryć koszty rezygnacji.

   3. Koszty rezygnacji z uczestnictwa w kursie przygotowanym i zorganizowanym prze firmę Seliga Microscopes Sp. z o.o. wynoszą na osobę

    • do 14 dnia przed kursem - bezpłatnie

    • od 14 dnia do dnia rozpoczęcia 50% ceny kursu

   4. Na życzenie klienta i w miarę dostępności miejsc istnieje możliwość "zmiany umowy - rezerwacji" w zakresie terminu, miejsca czy tematu kursu, jeżeli zmiana ta zostanie zgłoszona do biura firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. w terminie nie krótszym niż 14 dni przed danym kursem lub programem szkoleniowych z oferty firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o.

   5. Pod pojęciem "zmiany umowy - rezerwacji" rozumie się zmianę terminu i miejsca uczestnictwa w kursie. Do chwili rozpoczęcia kursu Klient ma prawo wskazać lub przenieść na osobę trzecią prawa i obowiązki wynikające z powyższych warunków i regulaminu. Klient każdorazowo zobowiązany jest poinformować o tym biuro firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o. Wszelkie opłaty manipulacyjne związane z rezygnacją i zmianą warunków uczestnictwa ze strony Klienta lub osób wskazanych przez klienta są egzekwowane natychmiastowo.

  5. Rezygnacja lub wypowiedzenie umowy ze strony organizatora kursów i programów szkoleniowych.

   1. Seliga Microscopes Sp. z o.o. ma prawo rozwiązania umowy o zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego przez złożenie Klientowi stosownego oświadczenia (telefonicznie, e-mailem bądź pisemnie) jeżeli:

    • wymagana lub określona przez Seliga Microscopes Sp. z o.o. liczba uczestników nie zostanie osiągnięta

    • nastąpiło zdarzenie noszące cechy siły wyższej.

  6. Odpowiedzialność.

   1. Seliga Microscopes Sp. z o.o. zobowiązuje się zrealizować umowę o świadczenie usług szkoleniowych z zachowaniem należytej staranności z uwzględnieniem zawodowego i profesjonalnego charakteru prowadzonej przez siebie działalności.

   2. Seliga Microscopes Sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za:

    • należyte przygotowanie i zorganizowanie kursu lub programu szkoleniowego;

    • odpowiednie i należyte wykonanie treści ustalonych i uzgodnionych w umowie;

    • zgodności wszystkich wykonanych świadczeń z opisem zawartym w informacjach, materiałach reklamowych dotyczących kursów lub programów szkoleniowych firmy Seliga Microscopes Sp. z o.o.

   3. Seliga Microscopes Sp. z o.o. nie przyjmuje i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść i informacje przygotowane przez inne osoby czy podmioty.

  7. Postanowienia ogólne.

   1. W sprawach nienormowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.

   2. Akceptacja niniejszego regulaminu jest jednoznaczna z wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych, reklamowych

   3. Regulamin uczestnictwa wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2012 roku.

Adrian Seliga

Seliga Microscopes Sp. z o.o.